Vic dana: Crnogorac u zatvoru

Do­šao uprav­nik za­tvo­ra i pi­ta Cr­no­gor­ca:

- Za­što ne usta­neš ka­da ula­zim?

- Me­ni su re­kli da mo­ram odle­ža­ti dve go­di­ne.

Tagovi: